Warning: include(organization_div.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sme2564/public_html/cms/detail/detail.php on line 3

Warning: include(organization_div.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sme2564/public_html/cms/detail/detail.php on line 3

Warning: include(): Failed opening 'organization_div.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home/sme2564/public_html/cms/detail/detail.php on line 3

  1. หลักการและเหตุผล

          จากโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการปิดประเทศ หรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การบริการ และมีแรงงานจำนวนมากที่ต้องว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องเร่งให้ประเทศปรับตัวในการรองรับกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก มาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในการผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการยกระดับศักยภาพให้รอดพ้นจากวิกฤต รวมทั้งผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ แนวทางที่จะสำคัญ คือ การยกระดับความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการ SME
          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME -Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงในการจัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว มุ่งเน้นประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้อย่างมีเป้าหมาย และเป็นระบบขั้นตอน ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะทางซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างผู้ประกอบการ โดยการวิเคราะห์ปรับปรุงจุดอ่อน ควบคู่ไปกับการพัฒนาจุดแข็งของผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถทำให้ประเทศไทยสามารถเดินกลับไปสู่ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ควรเป็น หรือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า


  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะเริ่มต้น ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
          2.2 เพื่อสร้างจิตวิญญาณและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
          2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น


  3. กลุ่มเป้าหมาย

          3.1 ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
          3.2 ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ
          หมายเหตุ “จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ” คือ 1) บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการจดทะเบียนการค้า 2) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด


  4. พื้นที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ


  5. แนวทาง/แผนการดำเนินงาน

          5.1 ประสานงาน ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
          5.2 รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 2,800 ราย โดยหน่วยร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานเฉพาะ สถาบันการเงิน และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
          5.3 การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเชิงลึก จำนวน 2,800 ราย โดยวินิจฉัย วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจโดยการให้คำปรึกษาแนะนำจากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ (พี่เลี้ยง) เช่น ด้านการเงิน การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ สารสนเทศเพื่อธุรกิจ ด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้า/บรรจุภัณฑ์ การทำธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างมืออาชีพ เป็นต้น และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยการทดสอบตลาด (Market Testing) ร้อยละ 15 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ


  6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564


  7. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs)

          - นางสาวพัชนีกานต์ นาคบัว โทร : 02-298-3175 E-mail : patchaneekan@sme.go.th
          - นายอัคเรศ เลาะวิถี โทร : 02-298-3047 E-mail : akkarate@sme.go.th
          - นางสาวภัทรภร ขันธวงค์ โทร : 02-298-3282 E-mail : pattaraporn@sme.go.th