ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครออนไลน์โดยผ่านหน้าเว็บ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
Code   Auto generate code on save...
หมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ *  
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ หากยังไม่มี คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการ
คำนำหน้าชื่อ *     
ชื่อ-นามสกุล *  
หมายเลขบัตรประชาชน *    
สำเนาบัตรประชาชน    *รองรับไฟล์ประเภท .pdf
ที่อยู่ปัจจุบัน*  
จังหวัด *  
โทรศัพท์ *   * กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ หากไม่มี กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ *  
Line ID   
Email *   มีมากกว่า 1 ให้คั่นด้วย ,(comma)
วัน-เดือน-ปี พ.ศ.(เกิด) *  
อายุ   
สถานภาพปัจจุบัน 
จำนวนบุตร (ถ้ามี)   
สัญชาติ 
 
ศาสนา 
 
ที่ตั้งธุรกิจ*
 
หน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วม * 
ประเภทธุรกิจ *
รูปแบบธุรกิจ *  
ธุรกิจ *  
ภาคธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วม *
   
สถานภาพผู้สมัคร *
 
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ *
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ * 
เลขทะเบียนธุรกิจ *
ชื่อธุรกิจ *
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล *  
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ/ยี่ห้อ 
เป็นสินค้า OTOP 
   
วัตถุดิบในการผลิต 
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ 
   

มาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้าธุรกิจ   
     
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ     สัดส่วน %     ระบุจังหวัด 
  ต่างประเทศ   สัดส่วน %     ระบุประเทศ
จำนวนคนทำงาน 
(พนักงานประจำและรวมเจ้าของกิจการ) 
                               
ทุนจดทะเบียน/ทุนจัดตั้งกิจการ
(ล้านบาท) 
           
รายได้รวมต่อปี (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)
(ล้านบาท) 
             
กำไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)                   
   
อาชีพ/งานในปัจจุบัน 
 
   
ท่านเคยเข้ารับการอบรม 
   
หัวข้อที่เคยเข้าอบรม
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ *
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
ท่านเคยเข้ารับบริการจากภาครัฐ *             :  
สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน *
   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการพัฒนา (เลือก 3 รายการ ที่ต้องการพัฒนามากที่สุด)
1. กลุ่มเทคโนโลยีบริหารจัดการธุรกิจ
2. กลุ่มเทคโนโลยีช่วยการผลิต
3. กลุ่มเทคโนโลยีบริหารการผลิต
4. อื่น ๆ  โปรดระบุ  :