1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณศุภพิชัย สุนทราจารย์  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3055 Email : suppichai@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนีย์ ศรีรักษ์  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3255 Email : tassanee@sme.go.th
   

  2. สมาคมสำนักงานบัญชีไทย

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรา สงวนยวง  
เบอร์ติดต่อ : 089-814-1876 Email : tafa2560@gmail.com
   

  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ  
เบอร์ติดต่อ : 094-656-4593 Email : theeranut.b@ku.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร์ สวนอาจ  
เบอร์ติดต่อ : 092-708-7727 Email : supat1327suanart@gmail.com
   

  4. มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง  
เบอร์ติดต่อ : 088-585-0994 Email : sakchaic@buu.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชาลินี ปลูกผลงาม  
เบอร์ติดต่อ : 081-311-1995 Email : chalineep@go.buu.ac.th