1. หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสถูกต้อง เช่น การผลักดันให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดามีการจัดทำบัญชีหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น โดยการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40(5)-(8) ให้เหลือเพียงไม่เกิน 60% หรือการให้มีการทำบัญชีชุดเดียวในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
          ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจรายย่อย) ในการสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคคลแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในใจเรื่องบัญชี รวมถึงผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่มีขนาดเล็ก ให้ปรับปรุงพัฒนาความรู้ด้านบัญชีที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME ต่อไปได้ จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว นอกจากนี้การที่ SME มีการทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้กิจการได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการเองในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินต่ำลง ไม่ต้องกังวลในเรื่องการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกตรวจสอบจากภาครัฐ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐ


  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และสามารถนำเทคโนโลยีทางบัญชีออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการวางแผนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้น
          2.2 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกในการใช้ระบบบัญชีเดียวให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งเรียนรู้วิธีการที่จะนำข้อมูลทางบัญชีมาคำนวณภาษี รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง
          2.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) ให้มีประสิทธิภาพในการบริการและมีความพร้อมในการบริการแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความมั่นใจในการทำบัญชีที่ถูกต้อง


  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

          3.1 ผู้ประกอบการ SMEs สัญชาติไทย ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการได้รับความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
          3.2 ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider)


  4. พื้นที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ


  5.  กิจกรรมของโครงการ

          5.1 กิจกรรม Workshop /กิจกรรมอบรมสัมมนา และ Self Assessment สำหรับผู้ประกอบการ
          5.2 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในเชิงลึกสำหรับผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider)